dzisiaj jest: 16 kwietnia 2024 r.   ::    imieniny: Julia, Erwina, Benedykt

ikona facebookikona youtubeikona tłumacz języka migowegoikona login

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Fundusze Krajowe

"Bądź EKO - kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów II"

wfosigw logo27 kwietnia 2020 rozpoczęła się realizacja projektu "Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów II" współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej uczniów i wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska.

W ramach projektu przewidziano realizację:

 • w szkołach ponadpodstawowych, które zgłosiły chęć udziału w projekcie tj. Liceum Ogólnokształcącym w Tuchowie, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku, Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach, Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie, Zepole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu 10 godzin zajęć ekologicznych oraz wyjazd edukacyjny do Farmy fotowoltaicznej i Ścieżki Przyrodniczo – Leśnej w Wierzchosławicach, a także Kampanie informacyjno – promocyjne "Bądź EKO",
 • w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wierzchosławicach - Dwudniaki zajęcia ekologiczne z elementami plastyki (10 godz.), wyjazd edukacyjny do Muzeum Przyrodniczego i Skamieniałego Miasta w Ciężkowicach oraz Kampanie informacyjno – promocyjne "Bądź EKO".

W ramach kampanii w szkołach zostaną zorganizowane:

 • Konkurs "Recykling? I like it" polegający na wykonaniu przedmiotów z surowców wtórnych;
 • Konkurs "Konsumuję. Segreguję." polegający na wykonaniu plakatu nt. segregacji odpadów;
 • Konkurs - gra wielkoformatowa;
 • Konkurs - quiz ekologiczny- przyrodniczy;
 • doposażenie Kącików Ekologicznych, w których zostaną umieszczone zakupione w ramach projektu kosze do segregacji śmieci, kompostowniki oraz posadzone kwiaty w donicach;
 • warsztaty z pracownikami Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego połączone z instalacją budek lęgowych dla ptaków, owadów i jeży;
 • Akcja Sprzątanie Świata.

Dla najlepszych uczniów biorących udział w konkursach przewidiane są nagrody.

Wartość projektu "Bądź EKO - kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów II" wyniesie 44 581,00 zł,  w tym wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Krakowie wyniesie 35 611,11 zł, natomiast wkład własny powiatu 8 969,89 zł.

W celu wspólnej realizacji projektu zaplanowano współpracę z:

 • Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oddział Tarnów w zakresie przeprowadzenia warsztatów dla uczniów pt.  "Ochrona owadów zapylających"
 • Branżową Organizacją Odzysku Opakowań w Tarnowie w zakresie koordynowania Akacją Sprzątanie Świata – zapewnienie worków oraz rękawiczek
 • Stowarzyszeniem Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach w zakresie oprowadzenia uczniów SOSW po Rezerwacie Przyrody Skamieniałe Miasto w Cieżkowicach
 • Castorama Tarnów w zakresie zapewnienia materiałów niezbędnych do wykonania budek lęgowych dla ptaków, owadów i jeży, farb magnetycznych oraz podłoża do kwiatów

Regulamin uczestnictwa w projekcie z dnia 31 sierpnia 2020

„Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów II” realizowanego w ramach „Konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej”  współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ii Gospodarki Wodnej w Krakowie

Termin realizacji: 27.04.2020 - 15.10.2020

Zasady ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów II” realizowanego przez Powiat Tarnowski - Starostwo Powiatowe w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, 33 – 100 Tarnów w okresie od 27.04.2020 roku do 15.10.2020 roku.

§ 1

 1. Projekt „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów II” realizowany jest w ramach „Konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 2. Celem projektu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska u uczniów z 6 szkół ponadpodstawowych Powiatu Tarnowskiego i podopiecznych SOSW w Dwudniakach poprzez edukację ekologiczną nt. ochrony powietrza, klimatu, wód, właściwą gospodarkę odpadami oraz ochrony różnorodności biologicznej.

§ 2

 1. Projektodawca: Powiat Tarnowski - organ prowadzący szkoły ponadgimnazjalne.
 2. Grantodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 3. Uczestnik: uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku, Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie, Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie oraz wychowanek Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Dwudniakach, któremu zostało udzielone wsparcie w ramach „Konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej”.
 4. Szkolna Komisja Rekrutacyjna: powołana przez dyrektora szkoły uczestniczącej w realizacji projektu, w skład której wejdzie co najmniej dwóch członków i przewodniczący.

§ 3

W ramach projektu oferowane są formy wsparcia:

 1. Zajęcia ekologiczne – prowadzone w każdej szkole oddzielnie zarówno w salach szkolnych szkół ponadpodstawowych jak i w terenie. Zostanie przeprowadzone 10 godz. zajęć. Poprzez uczestnictwo w zajęciach ekologicznych uczniowie będą pogłębiać swoją wiedzę z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, circular economy, ochrony klimatu, ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony i zachowania różnorodności biologicznej oraz prawidłowego prowadzenia gospodarki na obszarach prawem chronionych, w tym obszarach Natura 2000, poprawy jakości powietrza, zapobiegania powstawania odpadów i zwiększenie retencji wody.
 2. Wyjazd edukacyjny do Farmy Fotowoltaicznej i Ścieżkę Przyrodniczo – Leśną w Wierzchosławicach - podczas wyjazdu uczniowie zwiedzą zarówno Farmę jak i ścieżkę edukacyjną Uczniowie będą mieć zapewniony transport,  bilety wstępu oraz wyżywienie. W wyjeździe obowiązkowo wezmą udział uczestnicy zajęć ekologicznych, o których mowa w ust. 1.
 3. Zajęcia ekologiczne z elementami plastyki - prowadzone zarówno w salach szkolnych SOSW jak i w terenie. Zostanie przeprowadzone 10 godz. zajęć. Poprzez uczestnictwo w zajęciach ekologicznych z elementami plastyki uczniowie będą pogłębiać swoją wiedzę z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, circular economy, ochrony klimatu, ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony i zachowania różnorodności biologicznej oraz prawidłowe prowadzenie gospodarki na obszarach prawem chronionych, w tym obszarach Natura 2000, poprawy jakości powietrza, zapobieganie powstawania odpadów i zwiększenie retencji wody.
 4. Wyjazd edukacyjny do Muzeum Przyrodniczego i Rezerwatu Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach - podczas wyjazdu uczniowie zwiedzą zarówno Muzeum jak i Rezerwat, będą również uczestniczyć w lekcji muzealnej dot. przyrody oraz wody. Uczniowie będą mieć zapewniony transport,  bilety wstępu, przewodnika oraz wyżywienie. W wyjeździe obowiązkowo wezmą udział uczestnicy zajęć ekologicznych, o których mowa w ust. 3.
 5. Kampania informacyjno - promocyjna „Bądź EKO” - Kampanie zostaną zorganizowane oddzielnie na terenie każdej szkoły zaangażowanej w projekt. W ramach Kampanii zaplanowano:
  1. Konkurs „Konsumuję. Segreguję” - będzie polegał na wykonaniu plakatu dot. segregacji odpadów. Wpłynie to pozytywnie na wdrażanie zachowań ekologicznych polegających na umiejętności prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Plakaty konkursowe zostaną wywieszone na specjalnie przygotowanych ścianach w szkołach.
  2. Konkurs „Recykling? I like it” - będzie polegał na wykonaniu przedmiotów/ rzeczy z surowców wtórnych. Poprzez konkurs nastąpi propagowanie wiedzy dotyczącej możliwości powtórnego wykorzystania odpadów i zachowań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Wystawa prac konkursowych na korytarzu szkolnym.
  3. Konkurs gra planszowa wielkoformatowa - będzie polegał na przeprowadzeniu rozgrywek z wykorzystaniem gry planszowej wielkoformatowej zakupionej w poprzedniej edycji projektu. Gra zostanie przeprowadzona tyle razy ilu będzie zainteresowanych.
  4. Konkurs – quiz ekologiczno – przyrodniczy - Będzie polegał na uczestniczeniu w ustnym quizie wiedzy.
  5. Doposażenie Kącików Ekologicznych - uczniowie posadzą kwiaty, które zostaną umieszczone na parapetach zarówno w kącikach jak i w pobliżu koszy na śmieci na terenie szkoły. Na korytarzach szkolnych zostaną ustawione dodatkowe kosze do segregacji śmieci. W pobliżu szkół zostaną również ulokowane kompostowniki.
  6. Instalacja budek lęgowych – będzie polegało na przeprowadzeniu warsztatów nt. owadów przez pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego połączone ze zmontowaniem budek lęgowych dla ptaków, owadów i jeży.
  7. Akcja Sprzątanie Świata - Każda ze szkół posprząta zaśmiecone miejsca w swoich miejscowościach. W ten sposób młodzież będzie chciała zachęcić innych do utrzymywania porządku wokół najbliższego otoczenia, jak i całej Ziemi oraz do podjęcia działań, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów.

Kryteria przyjęć i rekrutacja do projektu
§ 4

 1. Do udziału w rekrutacji na zajęcia ekologiczne - pozalekcyjne uprawnione są osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:
  1. uczą się w jednej ze szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tarnowski, tj.:
   • Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach;
   • Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku;
   • Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu;
   • Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach;
   • Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie;
   • Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie;
  2. uzasadnią chęć udziału w zajęciach w ramach projektu.
  3. zobowiążą się do aktywnego uczestnictwa w proponowanym wsparciu, o którym mowa w § 3.
 2. Do udziału w rekrutacji na zajęcia ekologiczne z elementami plastyki - pozalekcyjne uprawnione są osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:
  1. uczą się w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Dwudniakach
  2. otrzymają pozytywną opinię od nauczyciela/ wychowawcy do udziału w zajęciach
 3. O przyjęciu kandydatów do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 4. Uczestnicy zajęć ekologicznych, o których mowa w § ust.1 obowiązkowo wezmą udział w wyjeździe edukacyjnym do Farmy Fotowoltaicznej i Ścieżki Przyrodniczo – Leśnej w Wierzchosławicach.
 5. Uczestnicy zajęć ekologicznych z elementami plastyki, o których mowa w § ust.2 obowiązkowo wezmą udział w wyjeździe edukacyjnym do Muzeum Przyrodniczego i Rezerwatu Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach.
 6. Do udziału w Kampanii Informacyjno – Promocyjnej „Bądź EKO” nie obowiązuje rekrutacja.
 7. W Kampanii mogą brać udział wszyscy zainteresowani uczniowie, z zastrzeżeniem, że do udziału w konkursach, o których mowa w pkt. 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. obowiązują odrębne regulaminy.
 8. Chęć udziału w danej formie Kampanii należy zgłosić do nauczyciela organizującego wydarzenie.
 9. Każda chętna osoba zostanie zaangażowana, przy czym o liczebności grup będzie decydował nauczyciel. Liczba grup jest zależna od liczby zainteresowanych.
 10. Pierwszym etapem rekrutacji będzie wypełnienie przez ucznia/rodzica/opiekuna prawnego dokumentów rekrutacyjnych: formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1) i złożenie w sekretariacie szkoły/ SOSW do dnia 11 września 2020 r. W przypadku uczniów niepełnoletnich dokumenty rekrutacyjne podpisuje również: rodzic lub pełnoprawny opiekun ucznia. Każdy uczeń przed wypełnieniem dokumentów powinien zapoznać się z regulaminem rekrutacji. Podpisanie formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie jest zobowiązaniem ucznia do czynnego i pełnego udziału w działaniach projektowych. Uczęszczanie ucznia do danej szkoły (w Załączniku nr 1) potwierdzone zostanie pieczęcią szkoły.
 11. Rekrutacja odbywa się od 01 września do 11 września 2020r. Przez wyczerpanie miejsc rozumie się stworzenie oddzielnie dla każdej szkoły listy zakwalifikowanych i ewentualnie listy rezerwowej. Limity miejsc:
  1. Zajęcia ekologiczne
   • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach - 10 uczniów,
   • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku - 10 uczniów,
   • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach - 10 uczniów,
   • Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu - 10 uczniów,
   • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie-10 uczniów,
   • Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie - 10 uczniów
  2. Zajęcia ekologiczne z elementami plastyki - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Dwudniakach – 10 uczniów
 12. W szkołach zostaną powołane Komisje Rekrutacyjne (Załącznik nr 3 – Powołanie Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej).
 13. Do dnia 14 września 2020r. Szkolne Komisje Rekrutacyjne zobowiązane są do weryfikacji dokumentów uczniów oraz stworzenia listy zakwalifikowanych i ewentualnie rezerwowej na podstawie założeń niniejszego regulaminu i przekazanie ich do biura projektu – Starostwo Powiatowe w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów, pokój 320.
 14. Listę zakwalifikowanych tworzą grupy (patrz ust. 6) według kolejności zgłoszeń. Listy te oraz protokół z przeprowadzonej rekrutacji zostaną przekazane przez Szkolne Komisje Rekrutacyjne do Starostwa Powiatowego w Tarnowie w formie papierowej wraz z dokumentacją rekrutacyjną.
 15. Listy zakwalifikowanych i rezerwowych dostępne będą w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.
 16. Po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie uczestnik wypełni Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące utrwalania i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika projektu.
 17. W przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć zobowiązany jest on złożyć na ręce nauczyciela prowadzącego zajęcia stosowne oświadczenie o rezygnacji z podaniem jej powodu. Miejsce osoby rezygnującej zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej.
 18. Wszystkie informacje i formularze związane z rekrutacją dostępne są w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Tarnowie (pokój 320) i na stronach internetowych: www.powiat.tarnow.pl, szkół oraz w sekretariatach na terenie szkół/ SOSW.
 19. Dopuszcza się możliwość poprawy lub uzupełnienia złożonych dokumentów rekrutacyjnych w trakcie trwania naboru lub po otrzymaniu stosownego wezwania od realizatora projektu.

Zasady uczestnictwa
§ 5

 1. Uczestnik projektu na prawo do:
  1. bezpłatnego udziału w planowanym w ramach projektu wsparciu;
  2. podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności poprzez bezpłatny udziału w planowanym w ramach projektu wsparciu;
  3. zgłaszania uwag do kampanii i zajęć, w których uczestniczy;
  4. korzystania podczas kampanii i zajęć z zakupionych materiałów, pomocy oraz sprzętu;
  5. korzystania z zorganizowanego transportu podczas wyjazdu edukacyjnego w ramach projektu;
  6. korzystania z zorganizowanego posiłku podczas wyjazdu edukacyjnego w ramach projektu.
 2. Uczestnik projektu ma obowiązek:
  1. regularnego uczestnictwa we wsparciu, do którego się zadeklarował w tym, m. in. potwierdzania udziału w zajęciach/ formie kampanii/ wyjeździe na liście obecności/ karcie wyjazdu;
  2. aktywnego uczestnictwa we wsparciu, do którego się zadeklarował;
  3. udziału w badaniach ankietowych w ramach projektu;
  4. czynnego zaangażowania się w projekt w swojej szkole.
 3. W przypadku braku możliwości wywiązania się z realizacji udziału w projekcie uczestnik zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym nauczyciela prowadzącego lub koordynatora projektu.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
§ 6

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby rekrutacji i rekrutacji projektu „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów II” jest Powiat Tarnowski z siedzibą w Tarnowie przy ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów. Z administratorem można skontaktować się:
  • poprzez pocztę elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • telefonicznie +48 14 688 33 00,
  • listownie  –  kierując korespondencję na adres siedziby administratora.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
  • poprzez pocztę elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.
   Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji i realizacji projektu pn. „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów II”.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie RODO. W przypadku danych, które zostały lub zostaną podane dobrowolnie (np. wizerunek) podstawę prawną ich przetwarzania stanowi zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 5. Podanie danych - za wyjątkiem danych podawanych dobrowolnie - jest warunkiem niezbędnym udziału w rekrutacji i realizacji projektu.
 6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania (poprawiania), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Ponadto w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do żądania usunięcia tych danych.
 7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat, licząc od dnia 31 grudnia roku następującego po rozliczeniu projektu.
 9. Odbiorcą danych osobowych będą: odpowiednio Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie, Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Dwudniakach, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, podmioty, które na podstawie zawartych umów wykonują na rzecz Administratora zadania związane z utrzymaniem systemów informatycznych uczestniczących w przetwarzaniu.
 10. Dane osobowe mogą zostać udostępnione specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przy ul. Kanoniczej 12, 31-002 Kraków kontrole projektu.

Postanowienia końcowe
§ 7

 1. Każdy uczestnik Projektu może opuścić maksymalnie do 20% zajęć ekologicznych/ekologicznych z elementami plastyki w ramach projektu.
 2. Na zajęciach, wyjeździe edukacyjnym, podczas Kampanii informacyjno –promocyjnej  „Bądź EKO” sporządzana będzie dokumentacja zdjęciowa, list obecności i/lub karty.
 3. Działania realizowane w ramach projektu „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów II” współfinansowane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są w 78,76% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Załączniki:


"Jednym z działań projektowych jest Kampania informacyjno - promocyjna „Bądź EKO”, w ramach której zaplanowano m. in.:

 • Konkurs „Konsumuję. Segreguję” - będzie polegał na wykonaniu plakatu dot. segregacji odpadów. Wpłynie to pozytywnie na wdrażanie zachowań ekologicznych polegających na umiejętności prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Plakaty konkursowe zostaną wywieszone na specjalnie przygotowanych ścianach w szkołach.
 • Konkurs „Recykling? I like it” - będzie polegał na wykonaniu przedmiotów/ rzeczy z surowców wtórnych. Poprzez konkurs nastąpi propagowanie wiedzy dotyczącej możliwości powtórnego wykorzystania odpadów i zachowań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Wystawa prac konkursowych na korytarzu szkolnym.
 • Konkurs gra planszowa wielkoformatowa - będzie polegał na przeprowadzeniu rozgrywek z wykorzystaniem gry planszowej wielkoformatowej zakupionej w poprzedniej edycji projektu. Gra zostanie przeprowadzona tyle razy ilu będzie zainteresowanych.
 • Konkurs - quiz ekologiczno-przyrodniczy - będzie polegał na uczestniczeniu w ustnym quizie wiedzy.

Udział w projekcie jest bezpłatny W konkursach przewidziane są nagrody o charakterze edukacyjnym/ ekologicznym. Nagrodzone zostaną: I, II i III miejsce oraz jury przyzna po 2 wyróżnienia w ramach każdego konkursu.
Kampanie zostaną zorganizowane oddzielnie na terenie każdej szkoły zaangażowanej w projekt."

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt