dzisiaj jest: 16 kwietnia 2024 r.   ::    imieniny: Julia, Erwina, Benedykt

ikona facebookikona youtubeikona tłumacz języka migowegoikona login

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Fundusze Krajowe

"Ekologia na całego w Powiecie Tarnowskim"

Dnia 18 kwietnia 2017 rozpoczęła się realizacja projektu „Ekologia na całego w Powiecie Tarnowskim” realizowanego w ramach „Konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Realizacja zadania zaplanowana jest do 30 września 2017r.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z: Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oddział Tarnów; Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice - Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach; Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Tarnowie; Branżową Organizacją Odzysku Opakowań w Tarnowie i Fundacją Ekologiczną im. Wincentego Witosa w Tarnowie.

Tematyka projektu będzie dotyczyła: prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, circular economy, ochrony klimatu, ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony i zachowania różnorodności biologicznej oraz prawidłowe prowadzenie gospodarki na obszarach prawem chronionych, w tym obszarach Natura 2000, poprawa jakości powietrza, zapobieganie powstawania odpadów i zwiększenie retencji wody.

Celem głównym zadania jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska poprzez edukację ekologiczną nt. ochrony powietrza, klimatu, wód, właściwą gospodarkę odpadami oraz ochrony różnorodności biologicznej.

W ramach projektu planuje się następujące działania:

 1. Zajęcia ekologiczne - 5 godz zajęć w każdej szkole. Celem zajęć będzie zainteresowanie młodzieży edukacją ekologiczną, kształtowanie postaw proekologicznych w życiu codziennym oraz pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska.  Na podstawie wiedzy jaką zdobędą uczniowie przygotują prezentację "EKO-aktywni czyli ekologia na co dzień" dla uczniów całej szkoły. Przygotują również krótkie hasła/ informacje, które zostaną zamieszczone w gazetkach szkolnych/ tablicach informacyjnych/ multimedialnych na stronach internetowych szkół. Liczba uczniów zaplanowanych do udziału w zajęciach ze szkół: ZSP w Ryglicach -12 uczniów, ZSP w Żabnie-25 uczniów, ZSOiZ w Gromniku-25 uczniów, ZSOiZ w Ciężkowicach-25 uczniów, ZSLiT w Wojniczu-25 uczniów, CKZiU w Tuchowie -15uczniów, LO w Tuchowie -25 uczniów. Realizacja zajęć zaplanowana jest w okresie 04 maja do 23 czerwca 2017r.
 2. Eko dzień (realizacja zaplanowana jest na 13 czerwca 2017).
  1. Piknik ekologiczny odbędzie się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Polichtach. Podczas pikniku będą quizy, gry terenowe o charakterze ekologicznym, prelekcje poruszające problematykę prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, circular economy, ochrony klimatu, powietrza, wód i gospodarki wodnej, ochrony i zachowania różnorodności biologicznej oraz prawidłowo prowadzonej gospodarki na obszarach prawem chronionych, w tym obszarach Natura 2000. W wydarzeniu udział weźmie 175 uczniów ze szkół uczestniczących w zadaniu (po 25 uczniów, pierwszeństwo będą mieli uczniowie uczestniczący w zajęciach ekologicznych). Prelekcje poprowadzą pracownicy Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego i Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach. Za zorganizowanie quizów, gier ekologicznych odpowiedzialny będzie BOOO, MPEC, Fundacja Ekologiczna. Będzie również animator prowadzący zabawy ekologiczne. Uczniowie zabiorą ze sobą koce ponieważ Eko Dzień planowany jest na wolnym powietrzu. Zdobytą wiedzę uczniowie wykorzystają do przygotowania informacji/haseł, które zostaną zamieszczone w gazetkach szkolnych/tablicach informacyjnych/multimedialnych na stronach internetowych szkół. Czynnie włączą się w przygotowanie prezentacji "BĄDŹ EKO".
  2. Bieg ekologiczny (drużynowy konkurs pomiędzy szkołami uczestniczącymi w zadaniu).W składzie każdej drużyn będzie 5os. wytypowanych przez uczestników i nauczyciela z danej szkoły; 3 drużyny z najlepszym czasem i największą ilością punktów otrzymają nagrody, pozostali nagrody pocieszenia. Pytania i zadania będą dot. tematyki jw. W realizację zadania zaangażowani będą pracownicy partnerów poprzez wyznaczenie tras i czuwanie na prawidłowym przebiegiem biegu. Pytania i odpowiedzi na konkurs przygotują instytucje współpracujące w ramach zadania. Na całej długości trasy od startu do mety będą rozmieszczone zadania do wykonania, które trzeba będzie rozwiązać. Będzie mierzony czas od rozpoczęcia do zakończenia biegu. Zapewniony będzie transport uczniów ze szkół opieka, ubezpieczenie i catering.
 3. Kampania edukacyjno-informacyjna „Bądź EKO” – upowszechnienie działań ekologicznych poznanych podczas działań projektowych wśród społeczności szkolnej na auli/ Sali gimnastycznej, za pośrednictwem strony internetowej szkoły i portali społecznościowych oraz wewnątrzszkolne narzędzia informacyjne np. radiowęzeł, gazetka szkolna. Kampania informacyjno – promocyjna podczas, której uczniowie zaprezentują przygotowane przez siebie prezentacje "EKO-aktywni czyli ekologia na co dzień" dla kolegów i koleżanek ze szkoły. Prezentacje będą poruszały problemy prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, circular economy, ochrony klimatu, wód i gospodarki  wodnej, ochrony i zachowania różnorodności biologicznej oraz prawidłowo prowadzonej gospodarki na obszarach prawem chronionym, w tym obszarów Natura 2000. Pracownicy MPEC i Branżowej Organizacji Odzysku Opakowań przeprowadzą prelekcje/ warsztaty/ prezentacje w każdej szkole oraz przekażą ulotki związane z referowanym tematem, aby uczniowie mogli przekazać informacje w swoich rodzinach. Wydarzenie to zostanie zorganizowane na auli/Sali gimnastycznej, aby umożliwić udział całej społeczności szkolnej. Na gazetkach szkolnych/tablicach informacyjnych/ multimedialnych, stronach www będą zamieszczane info/hasła o temat. jw. Uczestnictwo w prezentacjach przygotowanych przez koleżanki/kolegów uczęszczających na zajęcia ekologiczne oraz wysłuchanie prelekcji/wykładów przeprowadzonych przez pracowników MPEC i BOOO na temat wpływu odpadów na degradację środowiska oraz korzyści wynikających z ich selektywnego gromadzenia i przetwarzania będzie miało pozytywny wpływ na poszerzenie świadomości ekologicznej  całej społeczności uczniowskiej, co z pewnością przeniesie się na grunt rodzinny uczniów. Poprzez zamieszczanie ekologicznych haseł/ krótkich informacji w gazetkach szkolnych/ tablicach informacyjnych/ multimedialnych na stronach internetowych nastąpi wzrost świadomości ekologicznej uczniów całej szkoły szkolna, tablice ogłoszeń/ multimedialne. Liczba uczniów zaplanowana do uczestnictwa w Kampanii: ZSP w Ryglicach - 120 uczniów, ZSP w Żabnie -191 uczniów, ZSOiZ w Gromniku - 95 uczniów, ZSOiZ w Ciężkowicach - 181 uczniów, ZSLiT w Wojniczu - 137 uczniów, CKZiU w Tuchowie - 228 uczniów, LO w Tuchowie - 98 uczniów. Realizacja zaplanowana jest we wrześniu 2017r.
 4. Zajęcia ekologiczne z elementami plastyki (10 godz.) prowadzone będą dla 10 uczniów SOSW. Celem zajęć będzie zainteresowanie wychowanków edukacją ekologiczną, kształtowanie postaw proekologicznych w życiu codziennym oraz pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Realizacja zajęć zaplanowana jest w okresie 04 maja do 23 czerwca 2017r.
 5. Zajęcia teatralne (10 godz). W zajęciach weźmie udział 10 uczniów. Efektem zajęć będzie inscenizacja dla wszystkich wychowanków SOSW dot. tematyki opisanej w Działaniu jw. co pozytywnie wpłynie na kształtowanie pozytywnych postaw proekologicznych oraz na poziom wiedzy i świadomości ekologicznej. Przedstawienie wieńczące zajęcia teatralne będzie miało pozytywny wpływ na poszerzenie świadomości ekologicznej wśród podopiecznych, całej społeczności uczniowskiej i ich rodzin na temat wpływu odpadów na degradację środowiska oraz korzyści wynikających z ich selektywnego gromadzenia i przetwarzania. Założono, że przedstawienie obejrzy co najmniej 31 wychowanków SOSW. Realizacja zajęć zaplanowana jest w okresie 04 maja do 23 czerwca 2017r.
 6. Konkurs plastyczny "Dbam o mój świat" na plakat promujący ochronę środowiska. Udział w konkursie będą mogli wziąć wszyscy zainteresowani uczniowie. Trzy prace, które uzyskają najwięcej punktów otrzymają dyplomy i nagrody główne, pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy i nagrody pocieszenia. Technika wykonania plakatu będzie dowolna; uczniowie będą mogli korzystać z materiałów zakupionych do zajęć ekologicznych z element. plastyki. Zasady Konkursu określone są w regulaminie konkursu. W szkole odbędzie się wystawa prac konkursowych.
 7. Konkurs "Recykling jest the best" polega na wykonaniu przedmiotów z surowców wtórnych m.in.: makulatury, butelek, plastikowych opakowań. Udział w konkursie będą mogli wziąć wszyscy zainteresowani uczniowie. Trzy prace, które uzyskają najwięcej punktów otrzymają dyplomy i nagrody główne, pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy i nagrody pocieszenia. Celem konkursu będzie zaszczepienie w młodych ludziach nawyku ponownego wykorzystania przedmiotów oraz wyrabianie postaw proekologicznych wśród dzieci i społeczności lokalnej. Realizacja konkursu na terenie Ośrodka przyczyni się do ograniczenia ilości odpadów a tym samym do ochrony środowiska. Zasady Konkursu zostaną określone w regulaminie konkursu. W szkole odbędzie się wystawa prac konkursowych.

Konkursy zaplanowano na miesiąc czerwiec 2017r.

W ramach projektu badane będą efekty:

 1. wzrost wiedzy z zakresie ochrony środowiska, klimatu, powietrza, wód i gospodarki wodnej oraz gospodarki odpadami wśród uczniów,
 2. wzrost świadomości ekologicznej wśród uczniów,
 3. podniesienie u uczestników zadania wiedzy na temat kształtowania postaw na rzecz ochrony różnorodności i bogactwa naturalnego PT zwł objętych Programem Natura 2000.

Plakat projektu „Ekologia na całego w Powiecie Tarnowskim”


Rekrutacja do Projektu "Ekologia na całego w Powiecie Tarnowskim"

W związku z rozpoczęciem się realizacji projektu "Ekologia na całego w Powiecie Tarnowskim" realizowanego w ramach „Konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zapraszamy do udziału w projekcie uczniów szkół:

 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku
 • Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu
 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach
 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie
 • Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze

Wymagane dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkół oraz Powiatu Tarnowskiego a także pobrać bezpośrednio w sekretariatach szkół.


Konkurs plastyczny "Dbam o mój świat"

Zapraszamy uczniów SOSW w Zbylitowskiej Górze do udziału w Konkursie plastycznym „Dbam o mój świat” organizowanym w ramach projektu „Ekologia na całego w Powiecie Tarnowskim” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie   plakatu promującego ochronę środowiska. Technika wykonania prac jest dowolna, np. rysunek kredką, malarstwo na papierze, kolaż, wydzieranka itp. – do wyboru przez uczestnika konkursu.

Celem  Konkursu jest:

 • Uwrażliwienie uczniów na to co wyrzucają do kosza.
 • Zwrócenie uwagi uczniów na zapobieganie powstawaniu odpadów.
 • Wzrost świadomości w zakresie troski o najbliższe środowisko naturalne.
 • Kształtowanie  świadomości o potrzebie ochrony przyrody i środowiska.
 • Promowanie zachowań przyjaznych środowisku naturalnemu.
 • Kształtowanie świadomości potrzeby segregowania śmieci i poddawania ich recyklingowi.
 • Uświadomienie wpływu każdego człowieka na jakość środowiska.

Termin zgłaszania prac plastycznych do nauczyciela rozpoczyna się 1 czerwca 2017 a upływa 20 czerwca 2017 r.
Warunkiem zgłoszenia pracy konkursowej jest złożenie Załącznika do regulaminu Konkursu plastycznego  „Dbam o mój świat”.


Konkurs "Recykling jest the best"

Zapraszamy uczniów SOSW w Zbylitowskiej Górze do udziału w Konkursie „Recykling jest the best” organizowanym w ramach projektu „Ekologia na całego w Powiecie Tarnowskim” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie przedmiotów- przestrzennej figury z surowców wtórnych takich jak: papier, butelki typu PET, folia, baterie, tworzywa sztuczne itp. Technika wykonania prac dowolna.

Celem  Konkursu jest:

 • Uwrażliwienie uczniów na to co wyrzucają do kosza.
 • Zwrócenie uwagi uczniów na zapobieganie powstawaniu odpadów.
 • Wzrost świadomości w zakresie troski o najbliższe środowisko naturalne.
 • Kształtowanie  świadomości o potrzebie ochrony przyrody i środowiska.
 • Promowanie zachowań przyjaznych środowisku naturalnemu.
 • Kształtowanie świadomości potrzeby segregowania śmieci i poddawania ich recyklingowi.
 • Uświadomienie wpływu każdego człowieka na jakość środowiska.


Termin zgłaszania prac plastycznych do nauczyciela rozpoczyna się 1 czerwca 2017 a upływa 20 czerwca 2017 r.
Warunkiem zgłoszenia pracy konkursowej jest złożenie Załącznika do regulaminu Konkursu  „Recykling jest the best”.


Bieg ekologiczny (drużynowy konkurs pomiędzy szkołami uczestniczącymi w zadaniu)


"Eko dzień" - piknik ekologiczny.
W dniu 13 czerwca 2017 r. na terenie parku Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Polichtach odbył się piknik ekologiczny „EKO DZIEŃ” w którym uczestniczyło 175 uczniów ze szkół Powiatu Tarnowskiego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku, Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie oraz Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie. W ramach wydarzenia został zorganizowany „Bieg Ekologiczny” z licznymi nagrodami zakupionymi w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Z każdej szkoły wystawione były drużyny 5 osobowe które miały do pokonania trasę terenową na której przygotowane były zadania w ramach których uczniowie mogli się wykazać wiadomościami i umiejętnościami z zakresu ochrony klimatu, powietrza, wody, zachowania różnorodności biologicznej, prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, circular econamy: „Zielone królestwo”, „Puzzlotest smogowy”, „Kula sześciu Tajemnic”, „Gleba i Woda”, „Ach to powietrze”, „Wiem jak segregować”, „Ekologiczny zegarek”. Powiat Tarnowski wraz z Partnerami Branżową Organizacją Odzysku Opakowań, Fundacją Ekologiczną, MPEC Ciepło Systemowe, Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego przygotował liczne upominki za udział w „EKO DNIU” oraz za udział w quizach, grach i konkursach. Na zakończenie rywalizacji zostały wręczone puchary, dyplomy ufundowane przez Starostę Powiatu Tarnowskiego oraz nagrody zakupione z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. ZOBACZ ZDJĘCIA


Podsumowanie realizacji projektu w Specjalnym Ośrodku Specjalno-Wychowawczym w Zbylitowskiej Górze:

W 26 maja 2017 r. zakończyły się zajęcia ekologiczne z elementami plastyki, na które uczęszczało 10 uczniów. Celem zajęć było zainteresowanie wychowanków edukacją ekologiczną, kształtowanie postaw proekologicznych w życiu codziennym oraz pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Łącznie odbyło się 10 godz. zajęć. Zajęcia prowadzone były w sposób dostosowany do specjalnych potrzeb uczniów.
13 czerwca zakończyły się zajęcia teatralne, na które uczęszczało 10 uczniów. Zajęcia prowadzone były w sposób dostosowany do specjalnych potrzeb uczniów.
Efektem zajęć była inscenizacja dla wszystkich wychowanków SOSW oraz rodziców co pozytywnie wpłynie na kształtowanie pozytywnych postaw proekologicznych oraz na poziom wiedzy i świadomości ekologicznej. Przedstawienie wieńczące zajęcia teatralne miało pozytywny wpływ na poszerzenie świadomości ekologicznej wśród podopiecznych, całej społeczności uczniowskiej i ich rodzin na temat wpływu odpadów na degradację środowiska oraz korzyści wynikających z ich selektywnego gromadzenia i przetwarzania. ZOBACZ ZDJĘCIA

OBEJRZYJ FILM:

23 czerwca odbył się finał konkursów:

 • Konkursu plastycznego „Dbam o mój świat” na plakat promujący ochronę środowiska. Udział w konkursie wzięli wszyscy zainteresowani uczniowie. Z każdego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła przygotowująca do pracy) wybrano po trzy prace, które uzyskały najwięcej punktów oraz jedno wyróżnienie. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrdy. Technika wykonania plakatu była dowolna; uczniowie mogli korzystać z materiałów zakupionych do zajęć ekologicznych z elementami plastyki. W szkole odbyła się wystawa prac konkursowych. ZOBACZ ZDJĘCIA
 • Konkursu „Recykling jest the best” polegającego na wykonaniu przedmiotów z surowców wtórnych m.in.: makulatury, butelek, plastikowych opakowań, itp.. Udział w konkursie mogli wziąć wszyscy zainteresowani uczniowie. Z każdego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła przygotowująca do pracy) wybrano po trzy prace, które uzyskały najwięcej punktów oraz jedno wyróżnienie. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody. Celem konkursu było zaszczepienie w młodych ludziach nawyku ponownego wykorzystania przedmiotów oraz wyrabianie postaw proekologicznych wśród dzieci i społeczności lokalnej. Realizacja konkursu na terenie Ośrodka przyczyniła się do ograniczenia ilości odpadów a tym samym do ochrony środowiska.  W szkole odbyła się wystawa prac konkursowych." ZOBACZ ZDJĘCIA

Finał konkursów: ZOBACZ ZDJĘCIA


Podsumowanie zajęć ekologicznych w szkołach ponadgimnazjalnych.

W maju i czerwcu odbywały się w szkołach uczestniczących w projekcie zajęcia ekologiczne. W każdej szkole odbyło się 5 godz. Celem zajęć było zainteresowanie młodzieży edukacją ekologiczną, kształtowanie postaw proekologicznych w życiu codziennym oraz pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska.

Na podstawie wiedzy jaką zdobyli uczniowie przygotują prezentację "EKO-aktywni czyli ekologia na co dzień" dla uczniów całej szkoły, które zostaną przedstawione we wrześniu. Przygotowali również krótkie hasła/ informacje, które zamieszczane były i będą w gazetkach szkolnych/ tablicach informacyjnych/ multimedialnych na stronach internetowych szkół. Tematyka zajęć dotyczyła: prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, circular economy, ochrony klimatu, ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony i zachowania różnorodności biologicznej oraz prawidłowe prowadzenie gospodarki na obszarach prawem chronionych, w tym obszarach Natura 2000, poprawa jakości powietrza, zapobieganie powstawania odpadów i zwiększenie retencji wody. ZOBACZ ZDJĘCIA

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt