dzisiaj jest: 24 lipca 2024 r.   ::    imieniny: Kinga, Krystyna, Olga

ikona facebookikona youtubeikona tłumacz języka migowegoikona login

Zawilec Gajowy, Kokorycz
Dwór I.J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej
Panorama Tuchowa z widokiem na Bazylikę Mniejszą pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
Pałac Janowice w Janowicach k. Zakliczyna
Zawilec Gajowy, KokoryczPark Krajobrazowy Pasma Brzanki

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Deklaracja dostępności Starostwa Powiatowego w Tarnowie

Starostwo Powiatowe w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany),
 • informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Starostwa,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada poprawnego opisu alternatywnego,
 • do filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych,
 • brak wersji strony na urządzenia mobilne.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Kontakt w sprawie dostępności cyfrowej: Zespół Informatyczny
 • Adres: Starostwo Powiatowe w Tarnowie ul. Gabriela Narutowicza 38, 33-100 Tarnów
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 146883322

Procedura wnioskowo-skargowa

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
 • sposób kontaktu.

Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Starostwo Powiatowe w Tarnowie zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeśli jednak dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz wskaże termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Starostwo Powiatowe w Tarnowie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Starostwo Powiatowe w Tarnowie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Szczegółowo zasady wnoszenia skarg, informowania o braku dostępności oraz przydatne formularze są dostępne na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Tarnowie w dziale: Zapewnienie dostępności.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Tarnowie prowadzi podstawową działalność w czterech lokalizacjach na terenie miasta Tarnowa:

 • przy ul. Narutowicza 38 - siedziba główna,
 • przy ul. Nowej 3,
 • przy ul. Ostrogskich 7,
 • przy ul. Urszulańskiej 19.

Szczegółowy opis poszczególnych lokalizacji Starostwa Powiatowego w Tarnowie

Budynki zlokalizowane przy ul. Narutowicza 38 i ul. Nowej 3 spełniają w zdecydowanej większości minimalne wymagania określone w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej:

 • przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa - windy, przy czym winda w budynku przy ul. Narutowicza nie posiada informacji głosowej),
 • zamontowano oznakowania kierunkowe dla osób niewidomych (w siedzibie głównej urzędu - ścieżki naprowadzające na parterze, oznakowanie poręczy brajlem oraz wypukłymi strzałkami, prowadzącymi na piętra oraz oznakowanie toalet i pomieszczeń biurowych brajlem i wypukłą czcionką, w budynku przy ul. Nowej oznakowanie toalet i pomieszczeń biurowych brajlem i wypukłą czcionką),
 • zainstalowano urządzenia lub zastosowano środki techniczne i rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do pomieszczeń (windy, rozkładany podjazd dla wózków inwalidzkich zapewniający dostęp do sali konferencyjnej dla osób niepełnosprawnych),
 • zapewniono informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (tablice informacyjne, portier, pracownicy Dziennika Podawczego),
 • zapewniono wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
 • zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (komunikaty dźwiękowe i świetlne, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia, ćwiczenia i instrukcje dla osób funkcyjnych w procedurze ewakuacji na wypadek wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych), przy czym brak urządzeń wspomagających procedury związane z ewakuacją osób ze szczególnymi potrzebami.

Budynek przy ul. Ostrogskich 7 spełnia minimalne wymagania określone w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej. Przy wejściu głównym znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz z uwagi na to, iż wejście poprzedzone jest schodami, został zamontowany podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp do pomieszczeń biurowych usytuowanych na piętrach odbywa się z poziomu parteru z wykorzystaniem windy. W budynku zapewniono informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (tablice informacyjne, portier). Obiekt posiada także oznaczenia pomieszczeń biurowych i sanitariatów oraz poręczy w ciągu komunikacyjnym dla osób niewidomych w alfabecie Braille’a oraz w formie wypukłej. Istnieje także możliwość poruszania się po obiekcie z psem asystującym.

Budynek przy ul. Narutowicza 38 wyposażony jest w jedną pętlę indukcyjną powierzchniową (sala konferencyjna na parterze) oraz cztery pętle indukcyjne stanowiskowe (Dziennik Podawczy, punkt obsługi klientów w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa - pokój nr 105, biuro referatu ds. realizacji projektów z zakresu edukacji, kultury i spraw społecznych - pokój nr 320 oraz kasa - pokój nr 308). Budynek przy ul. Nowej 3 wyposażony jest w dwie pętle indukcyjne stanowiskowe (kasa - pokój nr 110 oraz punkt obsługi klientów - pokój nr 304), natomiast budynek przy ulicy Ostrogskich 7 - w cztery pętle indukcyjne na każdej kondygnacji - na parterze na stanowisku ds. transportu, na pierwszym piętrze w kasie oraz na sali obsługi klientów w spraw dotyczących praw jazdy, na drugim piętrze na sali obsługi klienta w sprawach dotyczących rejestracji pojazdów.

Pozostałe budynki nie są wyposażone w urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób głuchych.

Ponadto w 18 obiektach zlokalizowanych na terenie powiatu tarnowskiego, w tym w siedzibie głównej Starostwa, prowadzona jest obsługa klientów polegająca na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. 17 budynków udostępnionych jest przez inne podmioty publiczne. Dostępność architektoniczna tych obiektów przedstawia się następująco:

 • we wszystkich zapewniona jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
 • we wszystkich zapewniony jest wstęp osobie korzystającej z psa asystującego,
 • w 14 zapewniona jest możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób osób ze szczególnymi potrzebami,
 • w 13 z nich przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier poziomych i pionowych,
 • w 14 zainstalowano urządzenia lub zastosowano środki techniczne i rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp do pomieszczeń.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Tarnowie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • nawigacja klawiaturą
 • zmiana kontrastu
 • możliwość powiększenie wielkości liter
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Inne informacje i oświadczenia

 • Każdej osobie doświadczającej trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, Starostwo Powiatowe w Tarnowie zapewnia pomoc w załatwieniu sprawy urzędowej.
 • Pomoc ta realizowana jest przy udziale dostępnego on-line tłumacza języka migowego.
 • W celu skorzystania z tej formy pomocy, wystarczy zgłosić się osobiście w Starostwie w miejscu załatwiania sprawy.
 • Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, może też samodzielnie nawiązać połączenie z tłumaczem języka migowego.
 • W tym celu wystarczy wejść na stronę internetową www.powiat.tarnow.pl, odnaleźć i kliknąć w piktogram (obrazek) dwóch migających dłoni. Tłumacz może pomóc osobie w kontakcie z pracownikiem Starostwa załatwiającym sprawę jak również pomóc w zapoznaniu się z treścią informacji zamieszczonych na stronie internetowej Starostwa.
 • Wszelkie informacje przekazywane podczas każdej formy kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego mają charakter poufny.
 • Obie formy pomocy są bezpłatne i dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • W załatwieniu sprawy, poza tłumaczem języka migowego, osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, ma także prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat i została przez nią wybrana w celu ułatwienia porozumiewania się (podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się).

Informacja o zakresie działalności Starostwa Powiatowego w Tarnowie w polskim języku migowym (PJM)

Koordynator ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Tarnowie: Elżbieta Sterkowiec - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

 • Adres: Starostwo Powiatowe w Tarnowie ul. Gabriela Narutowicza 38, 33-100 Tarnów
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 146883359

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt